Als het kind gevaar loopt, meldt de medewerker van GGZ Arkin direct bij politie of Veilig Thuis en buiten kantooruren bij het mobiel crisisteam van Arkin.

 

  • In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld geweld met wapengebruik of ernstige letsels. Of voortdurende onveiligheid voor kinderen bij ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder. Volgens het afwegingskader meld je je vermoedens van onveiligheid ook als je zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen niet je vak is. Of omdat de betrokkenen geen hulp accepteren. En je meldt wanneer het onveilig blijft, ook al is er hulp ingezet.

  • Als er een dreigende situatie ontstaat in het gebouw van de GGZ: bel de politie en vervolgens Veilig Thuis als het om een melding van kindermishandeling gaat.
  • Bij twijfel: bel Veilig Thuis om advies te vragen.
  • Als er acuut gevaar is voor partners of andere volwassen gezinsleden: bel de politie en vervolgens Veilig Thuis.

 

Mobiel Crisisteam Arkin

Het Mobiel Crisisteam is onderdeel van de Spoedeisende Psychiatrie van Arkin.

Wat doet het MCT?:

  • De medewerkers ((GZ)psychologen en pedagogen) verlenen directe hulpverlening aan kinderen en jeugdigen in crisissituaties, waarbij primair sprake is van psychosociale en/of psychiatrische problematiek.
  • De werkzaamheden vinden vooral plaats in de avond- en nachturen en de weekenden: de werkzaamheden worden vooral buiten de instelling verricht, bijvoorbeeld op het politiebureau of in het gezin.
  • De cliënt en het cliëntsysteem worden transmuraal en outreachend behandeld en begeleid.

tel 020 - 523 54 33

Wanneer bereikbaar :

  • Overdag is het team bereikbaar voor consultatief overleg en is zo nodig inzetbaar bij kinderpsychiatrische crisissituaties.
  • Bij een noodgeval buiten kantooruren kunnen verwijzers contact opnemen met het Mobiel Crisisteam (MCT) (tel: 020-5235433). Het MCT komt naar de plek waar het kind/ de jongere zich bevindt, onderzoekt deze en verwijst zonodig door. Indien nodig kan een kinder- en jeugdpsychiater worden geconsulteerd door de MCT-medewerker.

 

 

Telefoon Veilig Thuis: 0800 2000

Telefoon Politie: 0900-8844 of 112

Telefoon MCT:  

020 523 54 33 Volwassenen na kantooruren

020 515 85 78 Jeugd 24 uur per dag

www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl