U bent:
team manager, team coördinator, aandachtsfunctionaris, ambulant CJG werker / ambulant jeugdwerker, wijk coach (18+), medewerker wijkteam / buurtteam, medewerker (lokaal) sociaal team, wijkverpleegkundige, JGZ-verpleegkundige, wijk coördinator, jongeren coördinator of bestuurder / directeur.

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid heeft inzake de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Dit houdt in dat van u de hieronder genoemde stappen en acties worden verwacht.

Stap 0

 • Wees alert en overweeg óf bij zorgelijke situaties sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling / huiselijk geweld

Stap 1

 • Breng de signalen in kaart.

Stap 2

 • Als medewerker van het (sociaal) lokaal team vraagt u advies en overlegt u met de aandachtsfunctionaris voor kindermishandeling & huiselijk geweld binnen uw organisatie. 
  Spreek af wie welke acties onderneemt en wie de coördinatie heeft.
  Vraag advies aan Veilig Thuis.

Stap 3

 • Zorg dat u zelf met de ouders en/of het kind in gesprek gaat. In geval van twijfel of onzekerheid voert u dit gesprek samen met een collega.

Stap 4

 • Weeg de aard, de ernst en de risico's op kindermishandeling of huiselijk geweld.

Stap 5 Lees de afwegingen bij stap 5 die u moet maken om tot een besluit te komen 

 • Besluit om zelf hulp te organiseren of dat u een melding doet bij Veilig Thuis.
  U bent verantwoordelijk voor de nazorg en het navragen of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is.
  U koppelt terug aan degene die de zorgen bij u heeft gemeld.
  U legt alle stappen die genomen zijn met de bijbehorende afspraken zorgvuldig vast in het dossier.

Klik in het menu op de stappen voor meer informatie over de te volgen acties. De andere buttons geven extra uitleg over de onderdelen binnen de stappen.

Voorlichting op maat door Samen Veilig Midden Nederland:

Als er zorgen zijn over kinderen of jongeren kunt u tegen vragen aanlopen: bij wie moet ik zijn? Wat doet Samen Veilig? Wat doet Veilig Thuis? Wat mag je van een medewerker SAVE verwachten? Wat doet Veilig Thuis als ik bel over een kind? Wat gebeurt er als ik een zorgmelding heb gedaan? Wanneer wordt een situatie beschouwd als spoed of crisis?

Samen Veilig Midden Nederland verzorgt (kosteloos) voorlichtingsbijeenkomsten voor uw team waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij bovenstaande vragen. Klik hier voor meer informatie. 

Meer info over de rol van het wijkteam bij de aanpak van kindermishandeling & huiselijk geweld:

Klik hier voor een handige website met veel informatie over het wijkteam en de veiligheid van kinderen/gezinnen.

Op de site Wijkteams werken met jeugd staan handige tools voor het werken met ouders en kinderen.

Specifieke informatie over de rol van het wijkteam bij het realiseren van veiligheid voor kinderen thuis en op school treft u hier.

Ouderenmishandeling: concrete handvaten voor signalering

Met de werkwijze 'Ouderen Veilig Thuis' krijgt u concrete handvaten om mishandeling en/of misbruik van ouderen te kunnen signaleren. Klik hier voor meer informatie.

Beroepsregistratie en professionele standaarden

Per 1 januari 2018 is beroepsregistratie voor professionals die zich bezighouden met de toeleiding naar jeugdhulp verplicht.
Hiermee laten professionals zien dat zij aan bepaalde eisen voldoen en dat zij hun vak bijhouden. Ook verbinden professionals zich zo aan beroepscodes en vakinhoudelijke richtlijnen.
Lees meer over de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Vakinhoudelijke standaard voor professionals: richtlijn kindermishandeling

De richtlijn kindermishandeling is onderdeel van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.
Het is de vakinhoudelijke standaard voor psychologen, pedagogen en anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding en geeft aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.
Naast de richtlijn is ook een informatieblad voor ouders en een set werkkaarten beschikbaar.
De richtlijn kindermishandeling is hier te raadplegen en te downloaden.

Gratis abonnement op tijdschrift over veilig opgroeien en aanpak kindermishandeling:

Wilt u uw kennis over de aanpak van kindermishandeling & huiselijk geweld up to date houden?
Neem dan een gratis abonnement op Augeo Magazine, hét online tijdschrift over veilig opgroeien.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

E-learning over 'Werken met de meldcode' van Augeo Academy: