Aandachtsfunctionaris, arts assistent, arts Maatschappij & Gezondheid, Behandelaar, Casemanager, Directielid/bestuurslid, (Forensisch) arts/verpleegkundige, Gedragsdeskundige, Geestelijk verzorgende, Intake coördinator, Intern vertrouwenspersoon, Klinisch psycholoog, Preventiefunctionaris, Psychiater, Psycholoog, Psychotherapeut/diagnosticus, (Sociaal)psychiatrisch verpleegkundige, Systeemtherapeut, Teammanager/coördinator/hoofd afdeling, Verpleegkundig specialist

U heeft een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid.

  • Signalering van kindermishandeling/huiselijk geweld als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de GGZ werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met cliënten,kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

  • Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld:

Bij uw beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met cliënten  bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u hulpverlening in gang zet (of laat zetten) en waar nodig bescherming. Ook maakt u met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling op cliëntniveau. 
Als aandachtsfunctionaris, psychiater of teammanager bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden.

Kijk links in dit scherm en klik op de blauwe  buttons voor de te volgen stappen.

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode.

Zie ook: online stappenplan KNMG