Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Opdracht

U bent arts, verpleegkundige, aandachtsfunctionaris, orthopedagoog 

 

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid hebt.

Richtlijn kindermishandeling JGZ (2016)

Stroomdiagram JGZ 

KNMG meldcode met afwegingskader

  • Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de JGZ werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen, jongeren en ouders wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

  • Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling:

Bij uw beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met ouders en kinderen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u hulpverlening in gang zet (of laat zetten) en waar nodig bescherming. Ook maakt u met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling. 

Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden. 

Klik hiernaast voor de te volgen stappen. De blauwe buttons geven extra informatie.

 

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

In dit handelingsprotocol is het afwegingskader van de KNMG opgenomen in stap 5.

 

Lees er meer over in deze Algemene maatregel van Bestuur.