Belangrijk!

 • Uw verantwoordelijkheid op basis van de Wet meldcode houdt niet op bij het doen van een melding of het doorverwijzen naar hulp/behandeling.
 • U bent er (mede) verantwoordelijk voor dat het slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld ook daadwerkelijk de hulp/bescherming krijgt die hij of zij nodig heeft.
 • Deze hulp moet erop gericht zijn dat de veiligheid van het kind/de volwassene gegarandeerd is, dat er hulp is om de opgedane schade (zoveel mogelijk) te herstellen én dat er hulp is om de risico's op herhaald geweld/mishandeling/verwaarlozing/misbruik in de toekomst te voorkómen.

Wat u moet doen indien er zorgen blijven, óók na doorverwijzing naar hulp:

 • Zijn de ouders en het kind of de cliënt doorverwezen naar een hulpverlenende instantie, intern of extern, dan is het van belang om het kind of het cliëntsysteem te blijven volgen. 
 • Wanneer de zorgen blijven bestaan of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan dient u opnieuw in actie te komen. Dit betekent: opnieuw de stappen van de meldcode doorlopen. Of bij acute zorgen: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
 • Kijk welke afspraken eerder zijn gemaakt en check of deze zijn nagekomen en wat de resultaten daarvan zijn geweest. Indien de zorgen / signalen blijven: bespreek dit direct met Veilig Thuis.
 • Wanneer de (reeds bestaande) hulp niet voldoende blijkt te zijn, of wanneer er alsnog een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld blijft bestaan, dan bespreekt u dit met de ouders en/of het kind, of de volwassen cliënt. U geeft aan dat uw zorgen blijven bestaan en u kondigt aan dat u gaat overleggen met Veilig Thuis.
   

Wat u moet doen indien er zorgen blijven, óók na een melding bij Veilig Thuis:

 • Ook nadat u gemeld hebt, blijft u het kind, het gezin of de cliënt volgen. Wanneer zorgen blijven bestaan of wanneer er zich opnieuw signalen van kindermishandeling / huiselijk geweld voordoen, dan komt u opnieuw in actie. Dit betekent: opnieuw de stappen van de meldcode doorlopen. Of bij acute zorgen: (opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
 • Neem opnieuw contact op met Veilig thuis en bespreek met hen dat u (nog altijd / opnieuw) zorgelijke signalen opmerkt. Dit kan tot een tweede melding leiden, waarbij Veilig Thuis opnieuw de verantwoordelijkheid heeft om de zaak te onderzoeken. 

Wat u moet doen indien ouders/cliënten hulp weigeren of traineren:

 • Wanneer ouders of cliënt(en) hulp weigeren of traineren, en er is een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld dan doet u direct een melding bij Veilig Thuis.

Wat u moet doen indien de cliënt of het gezin / kind verhuist naar een andere woonplaats:

 • Bij verhuizing van een kind/gezin of cliënt over wie zorgen/vermoedens bestaan van kindermishandeling/huiselijk geweld, dient u contact op te nemen met uw collega (organisatie) in de nieuwe woonplaats van het kind en met Veilig Thuis van de betreffende regio waarnaartoe verhuisd is.
 • Indien een kind/gezin verhuist waarvan u weet dat zij (onlangs) gemeld zijn bij Veilig Thuis: check dan altijd of Veilig Thuis op de hoogte is van de verhuizing en of de verantwoordelijkheid voor de melding is overgedragen aan Veilig Thuis in de nieuwe regio waarnaartoe verhuisd is.