U bent:

woonbegeleider / activiteitenbegeleider / arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / (kinder) fysiotherapeut / maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener / (basis) psycholoog / pedagoog / diëtist / logopedist:

Wat u moet doen: 

  • U neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de teampsychiater of teammanager. 
  • U houdt de signalen of vermoedens niet voor uzelf, maar u praat erover met een collega!
  • Uw vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt u om de eigen gedachten te ordenen, om uw argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de psychiater / teammanager een actieplan op te stellen.
  • De psychiater of teammanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne team- of stafoverleg. Tijdens een bijeenkomst van dit team worden de signalen / vermoedens ingebracht om vervolgens gezamenlijk een stappenplan vast te stellen en taken te verdelen. 
  • U kunt ten alle tijde Veilig Thuis bellen om advies  te vragen. Daarbij hoeven namen van kind en of ouders niet genoemd te worden. 
  • LET OP: Als een Kind in acuut gevaar is, dan overlegt u direct met de teampsychiater / teammanager en/of u meldt direct zelf bij Veilig Thuis!

Aandachtspunten bij stap 2 Collegiale Consultatie:

  • In principe bepaalt u zelf met wie u uw zorgen of vermoedens bespreekt. Het meest voor de hand ligt het om direct met de psychiater of teammanager contact op te nemen. Deze personen zijn immers eindverantwoordelijk voor het behandeltraject van het kind/gezin om wie het gaat. Mocht u echter in eerste instantie liever met een directe collega spreken, dan is dat ook prima. Houd in ieder geval uw zorgen of vermoedens niet voor uzelf. Praat erover met een collega. Zorg ervoor dat u uiterst voorzichtig omgaat met de vertrouwelijkheid van uw signalen.  
  • Indien u concrete signalen hebt of ernstige vermoedens hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld: aarzel niet en neem direct contact op met de psychiater of teammanager.
  • Bij afwezigheid van de verantwoordelijk psychiater / teammanager, en bij ernstige vermoedens van kindermishandeling of bij situaties waarbij het kind in acuut gevaar verkeert: neem dan zelf direct contact op met Veilig Thuis.