U bent:

Arts / Psychiater / Casemanager / Aandachtsfunctionaris / GZ-psycholoog / Orthopedagoog / Gedragswetenschapper / Psychotherapeut / SPV-er / Teammanager / Teamcoach / Directielid / Bestuurslid:

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid hebt.

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.

Bij vermoedens van heeft u de plicht om hiervan melding te maken bij uw leidinggevende of directie. 

Dit handelingsprotocol is gebaseerd op- en in lijn met de KNMG meldcode  inclusief afwegingskader en met de 'Handreiking Meldcode Kindermishandeling in de psychiatrie'. Ook is dit protocol in lijn met de meldcode van MEE-Nederland

Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

  • Het voorkómen of doen stoppen van kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van cliënten onderling vereist in de eerste plaats een grote signaleringsgevoeligheid van professionals die hulp bieden aan mensen met een beperking. (Zie: links in dit scherm onder de kopjes 'Signaleren': meer informatie over signalen specifiek voor kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking.)
  • De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de LVG / gehandicaptensector werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met cliënten wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van kindermishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld of grensoverschrijdend gedrag van cliënten onderling.

Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling:

  • U bent verantwoordelijk om vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik of huiselijk geweld met ouders en kinderen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u hulpverlening in gang zet (of laat zetten) en waar nodig bescherming. Ook maakt u met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling. 
  • Het vereist specifieke vaardigheden om op een goede manier in gesprek te gaan met ouders en kinderen over kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld. Voor het praten met mensen met een verstandelijke beperking geldt daarnaast nog een aantal extra aandachtspunten. (Zie: links in dit scherm onder het kopje 'Gespreksvoering': richtlijnen en tips over hoe in gesprek te gaan met ouders / kinderen met een verstandelijke beperking.)
  • Als aandachtsfunctionaris, teampsychiater of teamleider bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. 
  • Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden. Zie ook: richtlijnen voor het management; kijk op de homepage van dit handelingsprotocol, links in het scherm onder het blauwe kopje 'Opdracht'.