U bent:

Activiteitenbegeleider / Groepsbegeleider / Trajectbegeleider / Woonbegeleider / (Ambulant) hulpverlener / Creatief therapeut / Fysiotherapeut / Sociotherapeut / Psychomotorisch therapeut / Maatschappelijk werker / SPH-er / (Basis) psycholoog / Diëtist / Trainer / Coach / Cliëntvertrouwenspersoon:

Wat u moet doen: 

  • Na overleg met de aandachtsfunctionaris, teammanager of psychiater en/of na bespreking in het teamoverleg kan besloten worden dat er eerst een gesprek plaatsvindt met het betreffende kind en/of de ouders van het kind. Het gaat hierbij om een gesprek dat specifiek gericht is op het bespreekbaar maken van de signalen en vermoedens van kindermishandeling.
  • In sommige situaties is het wenselijk dat u zelf dit gesprek met het kind aangaat. Bijvoorbeeld omdat u een speciale vertrouwensband hebt opgebouwd met het kind. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de behandelend (kinder)arts, de psychotherapeut of de psychiater wordt gevoerd. Of u voert het gesprek samen met één van de genoemde medewerkers.
  • Het kan zijn dat u de meest aangewezen persoon bent om  met de ouders in gesprek te gaan over de signalen/zorgen die u met uw collega's in het teamoverleg hebt besproken. Het kan ook wenselijk zijn om dit oudergesprek samen met de behandelend therapeut of psychiater te voeren.
  • U zorgt ervoor dat u een goede terugkoppeling krijgt wanneer de aandachtsfunctionaris, psychiater, de teammanager of een andere medewerker stappen onderneemt en met het kind of de ouders in gesprek gaat.
  • Van belang is dat u van tevoren bespreekt wat het doel is van het gesprek met het kind of de ouder(s). Stel gezamenlijk vast op basis van welke (concrete) zorgen en signalen u het gesprek voert en welke insteek u kiest.
  • Zorg ervoor dat u datgene wat er tijdens het gesprek besproken is nauwkeurig vastlegt in het patiëntdossier (EPD). Vermeld daarbij duidelijk welke afspraken u gemaakt hebt met het kind en/of de ouders.
  • U geeft direct (of zo snel mogelijk) na het gesprek met het kind of de ouders een heldere terugkoppeling aan de psychiater / teammanager en/of het interne team. Liefst ondersteund door schriftelijk verslag.
  • Voor tips en adviezen over hoe u het gesprek met kind / ouders kunt aangaan: klik links op dit scherm op de button 'Gespreksvoering'.

Uitgangspunt is: u streeft ernaar om zo open mogelijk te zijn richting het kind en de ouders. Dit houdt in dat u uw vermoedens van kindermishandeling altijd met de ouders bespreekt, tenzij uw inschatting is dat dit niet in het belang is van (onveilig is of onaanvaardbare risico's oplevert voor) het kind of zijn/haar broertjes/zusjes.

Kijk links op dit scherm en klik op de buttons 'Evaluatie' en 'Als zorgen blijven' voor eventuele vervolgstappen.