Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Naar Inleiding en profielen JGZ

Stap 1: Signaleren, overleg met collega en overdragen

Paramedisch assistent

Wanneer de (para)medisch assistent of CB assistent een vermoeden van kindermishandeling signaleert geeft zij dat door aan de arts/verpleegkundige. Zij vermeldt daarbij aanduiding plaats en soort mishandeling en geeft aan of het kind moet worden uitgekleed.
De arts/verpleegkundige volgt daarna bij een vermoeden van kindermishandeling het protocol.

Bij een vermoeden van huiselijk geweld geeft zij ook dat door aan de arts/verpleegkundige.

De (para)medisch assistent of CB assistent overlegt met de arts/verpleegkundige op welke wijze ze specifiek kan observeren bij een eventueel volgend bezoek.

 

Voorlichter eigen taal en cultuur

Signalen en gespreksvoering naar aanleiding van voorlichting.

 

Voorlichters eigen taal en cultuur komen in gesprek met ouders via de voorlichting over gezondheid waar opvoeding aan de orde komt.

Het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling is een moeilijk onderwerp waar bij veel ouders schaamte en angst een grote rol kunnen spelen.

Wanneer iemand een Vetcer benadert over mogelijke mishandeling in de thuissituatie dan moet zo’n signaal serieus worden genomen. Zij probeert duidelijk te krijgen wat de signalen zijn , overlegt met haar collega Vetcer en neemt vervolgens contact op met de arts/verpleegkundige of wijkpedagoge van het betreffende wijkteam.

 

Wanneer er door anderen een signaal van huiselijk geweld dan wel kindermishandeling bij de Vetcer wordt gemeld, probeert zij duidelijk te krijgen wat de signalen zijn en wat de relatie is van degene die het meldt met het gezin.

Gevraagd wordt of de Vetcer een afspraak met de betrokken ouder(s) kan maken.

Zij overlegt met collega Vetcer om een goede strategie te bepalen en vervolgens met arts, verpleegkundige of wijkpedagoge van het betreffende wijkteam.

Een gesprek met ouders kan gevoerd worden door de arts/verpleegkundige samen met de Vetcer.

Aan de ouders wordt gevraagd of zij er bezwaar tegen hebben dat de Vetcer bij het gesprek aanwezig is. Het komt voor dat mensen het niet prettig vinden omdat de betreffende Vetcer een bekende is binnen de eigen gemeenschap.

Vervolgens wordt gekeken of ouders hulp willen of niet en naar wie verwezen moet worden. Een melding bij het AMK, Raad of Politie wordt altijd in overleg met en door de arts/verpleegkundige gedaan.Er kan advies gevraagd worden aan het ASHG bij vermoedens van huiselijk geweld of bij het AMK over kindermishandeling.

 

Vermoedt het Advies – en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld eermotieven achter het (dreigende) geweld dan kunnen zij zich onder andere over de veiligheidsrisico’s laten adviseren door het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld dat als zelfstandige eenheid is ondergebracht bij de politie Haaglanden.