Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)  geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Er kan advies  gevraagd worden en/of een melding gedaan worden. Kinderen en ouders kunnen zelf ook bellen als ze behoefte hebben aan ondersteuning of advies.

Het landelijke telefoonnummer 0800 2000 verbindt u 24/7  direct door naar de Veilig Thuis organisatie in uw regio of woonplaats. 

 Voor meer informatie: zie website Veilig Thuis.

Veilig Thuis heeft een handelingsprotocol Veilig thuis. Daarin staat wat de werkwijze is, gebaseerd op de wet. 

Sinds 2015 is er ook een triage instrument waarin het besluitvormingsproces staat beschreven binnen Veilig Thuis.

Vermoedens?

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u Veilig Thuis om advies vragen.  Dat betekent dat in een telefoongesprek wordt doorgenomen wat er door de adviesvrager waargenomen wordt en waar twijfels of vermoedens over bestaan. Vervolgens wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om vanuit uw organisatie iets te doen en hoe om te gaan met de situatie.

De medewerker van Veilig Thuis stelt vragen en probeert zicht te krijgen op wat er aan de hand kan zijn. U krijgt tips voor verdere observatie en handvatten voor gesprekken met ouders en kinderen. Eventueel ook voor de zorg voor het kind. Indien nodig kunt u Veilig thuis meerdere malen bellen zodat ze u kunnen ondersteunen bij uw acties en u samen kunt bekijken wat een volgende stap zou kunnen zijn. Op elk moment kan worden besloten tijdens die gesprekken dat het toch een melding moet worden omdat de mogelijkheden van u niet toereikend zijn om een kind bescherming te bieden.

Als de situatie ernstig lijkt  en er is sprake van een acute of structurele onveiligheid, dan doet u een melding bij Veilig Thuis.  Samen met Veilig Thuis overlegt u vervolgens welke stappen er gezet kunnen worden, welke hulpverlening er nodig is en wie dat doet.

Bij een adviesvraag wil Veilig Thuis graag de naam en functie weten van de beller, maar de naam van het kind en het gezin waarover het gaat hoeft niet bekend te worden gemaakt.

De adviesvrager hoeft niet zeker te weten dat het om kindermishandeling gaat. Bij Veilig Thuis werken mensen die mee kunnen denken en veel ervaring hebben met het verschijnsel kindermishandeling.

Voor artsen is er de mogelijkheid om doorverbonden te worden met een vertrouwensarts.

De werkwijze van Veilig Thuis staat beschreven in het VNG handelingsprotocol Veilig Thuis. 

Melding

Doet u een melding van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn, dan start Veilig Thuis een onderzoek naar de vermoedelijke mishandelingssituatie. Daarbij worden gegevens over het kind en het gezin verzameld die duidelijk moeten maken of er sprake is van mishandeling en de problemen die spelen. Als de vermoedens van kindermishandeling door het onderzoek bevestigd worden, dan wordt alles in het werk gesteld om passende hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen mede in overleg met de melder. Als dit niet lukt, dan schakelt Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming in om zo, met een rechterlijk bevel, de betrokkenen te dwingen om hulp te accepteren.

Bij een Tijdelijk Huis Verbod (THV) wordt i.s.m de Politie het Wijkteam, Jeugdbescherming en/of het Centrum voor Jeugd & Gezin ingeschakeld.

Terugkoppeling

Na een melding laat Veilig Thuis aan de melder weten wat er gebeurd is met de melding. Afhankelijk van de melder wordt er meer of minder informatie gegeven. Als deze terugkoppeling niet plaatsvindt of te lang duurt, dan belt u zelf naar Veilig Thuis om te vragen naar de stand van zaken.

Anoniem melden

Bij Veilig thuis bestaat de mogelijkheid om meldingen te doen waarbij ouders niet op de hoogte zijn wie er gemeld heeft. Dat is een anonieme melding. De naam van de melder is wel bekend bij Veilig Thuis, maar wordt dus niet bekend gemaakt richting ouders/kinderen. Het heeft niet de voorkeur om anoniem te melden, maar het kan wel.

In het algemeen geldt dat ouders op de hoogte worden gesteld van een melding tenzij er gevaar is voor de veiligheid van het kind of de melder. Dan wordt in overleg met Veilig Thuis gekeken op welke wijze er gehandeld moet worden.

Angst voor eigen veiligheid mag nooit een reden zijn om geen melding te doen van kindermishandeling of huiselijk geweld!


 

Veilig Thuis belt U om informatie

Veilig Thuis kan u - als professional - bellen om informatie over een kind/volwassene te vragen met de bedoeling een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld te onderzoeken en/of te doen stoppen. Voor iedereen geldt dat, ook zonder toestemming van de betrokkenen, aan Veilig Thuis informatie mag worden gegeven. Daarbij geldt dat alleen die informatie gegeven wordt die van belang is voor het onderzoek.  

 

Advies en hulp bij vermoedens van eer-gerelateerd geweld

Als u signalen opvangt die mogelijk kunnen duiden op risico van eergerelateerd geweld is aan te raden om hulp te vragen. Veilig Thuis kan u helpen met het verder in kaart brengen van de signalen en ondersteunen in een risicotaxatie. Zeker het maken van een risicotaxatie en het wegen van de gevaren vraagt om specialistische kennis om dit zorgvuldig te kunnen doen.

Vermoedt Veilig Thuis eermotieven achter een (dreigende) geweldsituatie dan kunnen zij zich onder andere over de veiligheidsrisico’s laten adviseren door het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld dat als zelfstandige eenheid is ondergebracht bij de politie Haaglanden.

Daar waar de veiligheid van het slachtoffer of aangewezen dader in acuut gevaar is: bel de Politie: 112.

Veilig Thuis werkt samen met politie, GGD, Wijkteams, Maatschappelijk werk en andere instellingen om situaties van eergerelateerd geweld zo goed mogelijk op te pakken en escalaties te voorkomen.