Als de ouder , kind of cliënt erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zul je in overleg moeten beslissen welke de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.


Voor problemen met ouders en kinderen die niet op jouw terrein liggen verwijs je de ouder(s) en kind naar, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Wijkteam of naar een andere relevante instantie.Als je vermoedt dat de stap te groot is, maak je samen met de ouders een afspraak.

Ook  volwassenen verwijs je indien nodig met een warme overdracht naar een hulpverlenende instantie, Veilig Thuis,het Wijkteam, het AMW of een andere instantie.

Jouw verantwoordelijkheid blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin of cliënt heeft overgenomen. 
Je volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt.

Met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar die hulp wil ontvangen maak je een gezamenlijk plan over de volgende stappen. Je spreekt ook met de ouders al of niet in bijzijn van de jeugdige.
Het plan en de afspraken worden in het dossier vermeld.