Meldplicht bij vermoedens van kindermishandeling door professional?

In hoeverre ben je als professional verplicht om melding te maken van kindermishandeling, seksueel misbruik en machtsmisbruik door een collega-professional, binnen of buiten je eigen instelling?

Meldplicht binnen de jeugdzorg                                                                                    

De Wet meldcode kent geen meldplicht.  In artikel 4.1.8 van de Jeugdwet is opgenomen dat een jeugdhulp aanbieder,de jeugdhulpverlener en de gecertificeerde instelling bij een calamiteit de met toezicht belaste ambtenaren informeren.  een medewerker die in de jeugdzorg werkt en weet dat een collega zich schuldig maakt aan kindermishandeling , is verplicht dit te melden bij (de directie) van de zorgaanbieder. De wettelijke meldplicht voor kindermishandeling blijft beperkt  voor werkers in de jeugdzorg (alleen bij zorgaanbieders). Andere beroepsbeoefenaren hebben geen meldplicht.

 

Meldplicht seksueel misbruik binnen het onderwijs

Het onderwijs kent de verplichting om (een vermoeden van) zedendelicten bij de politie aan te geven; schooldirecties mogen dat niet ‘onder de pet’ houden. Dit is vastgelegd in artikel 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/moet-de-school-seksueel-misbruik-melden-en-aangeven.html

Op dit moment geldt de meldplicht dus alleen voor de jeugdzorg. De staatssecretaris van VWS is van plan deze meldplicht voor de gehele zorgsector en de sectoren Kinderopvang en Maatschappelijke ondersteuning in te voeren.

Kindermishandeling binnen zorginstellingen: Melden bij Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

 

De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) is per 1-1-2016 vervangen door de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Informatie over de Wkkgz is hier te vinden.

De KWZ verplichtte zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag. 
Een zorginstelling moet verantwoorde zorg leveren. Het beleid dat de instelling voert, moet daarom gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zorginstellingen zijn op grond van deze wet verplicht calamiteiten en seksueel misbruik waarbij een cliënt of een zorgverlener van de instelling is betrokken, bij de inspectie te melden. Ook moeten zorginstellingen hun kwaliteitsjaarverslag, waarin zij verantwoording over hun kwaliteitsbeleid afleggen, naar de inspectie en naar patiëntenorganisaties sturen.

1. De zorgaanbieder meldt aan de de inspectie:

a. iedere calamiteit die in de instelling heeft plaatsgevonden;

b. seksueel misbruik waarbij een patiënt of cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken, uitgezonderd seksueel misbruik van hulpverleners onderling.

2. Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.

3.Onder seksueel misbruik wordt verstaan grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht.

4.Onder hulpverlener wordt verstaan iedere medewerker van een instelling.

 

Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg

Het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg van de IGZ is er voor slachtoffers van ouderenmishandeling, hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen. Zij kunnen bij het Meldpunt melding maken van ouderenmishandeling gepleegd door medewerkers in de zorg. De IGZ doet in samenspraak met de betrokken zorginstelling onderzoek naar de melding.

De maatregelen van de IGZ lopen uiteen. De IGZ kan de zorginstelling stimuleren om een betere aanpak te realiseren om ouderenmishandeling te voorkomen. Maar de IGZ kan ook aangifte doen tegen vermoedelijke plegers van ouderenmishandeling of in het uiterste geval een tuchtzaak aanspannen.   
Wanneer het Meldpunt een melding ontvangt van ouderenmishandeling in huiselijke kring, door bijvoorbeeld een mantelzorger of familielid, dan verwijst de IGZ door naar de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’S).