Wat u moet doen: 

  • Nadat de stappen in dit protocol zijn doorlopen is het noodzakelijk om goed te evalueren of er inderdaad sprake was van kindermishandeling, of er hulp op gang gekomen is en of de mishandeling gestopt is.
  • De school krijgt niet altijd te horen wat er gebeurd is. Dan is het de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator of van de directeur om die informatie te verkrijgen. Niet over de specifieke therapie die ouders aangeboden krijgen, maar wel dát er hulp in het gezin is gekomen en eventuele contactgegevens van hulpverlenende instanties.
  • Na afloop wordt nagevraagd of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is.
  • Er wordt een goede terugkoppeling gedaan naar degene die als eerste de zorgen gemeld heeft (bijv.de klassenassistent, conciërge, mentor of leerkracht)
  • Alle stappen die gezet worden zijn goed vastgelegd in het leerlingdossier.
  • Als blijkt dat het gezin het advies van de verwijzing niet heeft opgevolgd en de problemen bestaan nog steeds, dan wordt het stappenplan opnieuw uitgevoerd. De zorgcoördinator overlegt met het interne zorgteam om af te spreken wie met de ouders en/of het kind (opnieuw) het gesprek gaat voeren.
  • Zodra er signalen zijn dat de hulpverlening niet goed functioneert, bijvoorbeeld doordat de hulpverlening voortijdig door de ouders, het kind of de hulpverlening gestopt is of door verhuizing van het gezin, probeert de zorgcoördinator samen met de instantie waarnaar verwezen is de hulpverlening weer tot stand te brengen. Indien dit niet lukt, wordt het stappenplan opnieuw uitgevoerd. Er wordt advies of consult gevraagd aan Veilig Thuis, waarbij aangegeven wordt waarop de hulpverlening is gestrand.
  • Bij verhuizing van een leerling (over wie bij de school zorgen/vermoedens bestaan van kindermishandeling) wordt contact opgenomen met de nieuwe school van het kind. Met de zorgcoördinator van de nieuwe school worden de zorgen besproken. Het stappenplan van het protocol wordt binnen de nieuwe school opnieuw in werking gezet.
  • Veilig Thuis hoort altijd terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan belt de zorgcoördinator zelf naar Veilig Thuis om actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.