U bent:

zorgcoördinator / aandachtsfunctionaris kindermishandeling / schoolmaatschappelijk werker / schoolpsycholoog / orthopedagoog / schoolverpleegkundige / leerplichtambtenaar / teamleider / decaan / directeur of directielid / schoolbestuurder:

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid hebt.

  • Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen het voortgezet onderwijs werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

  • Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling:

Bij uw beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met ouders en kinderen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u hulpverlening in gang zet (of laat zetten) en waar nodig bescherming. Ook maakt u met beroepskrachten binnen en buiten de school afspraken over de onderlinge taakverdeling. 
Als zorgcoördinator of aandachtsfunctionaris kindermishandeling bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden.

Steun bieden aan kinderen/jongeren die thuis huiselijk geweld of mishandeling meemaken kan voor een kind al heel veel betekenen. Zie ook het programma Handle with Care van Augeo:

Hoe weet je als leerkracht dat een leerling huiselijk geweld heeft meegemaakt? En wat heeft deze leerling de volgende dag op school nodig? De nieuwe samenwerkingsvorm Handle with Care zorgt ervoor dat de school op de hoogte wordt gesteld. En dat leerkrachten het kind dan kunnen steunen. 

Klik op de buttons voor de te volgen stappen.