U bent:

Activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener / (basis) psycholoog / pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg / diëtist / logopedist / verpleegkundige / woonbegeleider:

Wat u moet doen: 

  • U gaat na of u tijdig terugkoppeling ontvangt van de psychiater / teammanager. Het is van belang dat u op de hoogte gesteld wordt van welke stappen er gezet zijn om uit te zoeken of sprake is van kindermishandeling en zo ja, om de mishandeling te stoppen en hulpverlening voor het kind (en de ouders) in gang te zetten.
  • U blijft het betreffende kind alert observeren. Indien nodig komt u opnieuw in actie als de signalen die duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld terugkomen of niet stoppen.