U bent:

activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener / (basis) psycholoog / pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg / diëtist / logopedist / verpleegkundige / woonbegeleider:

Dat betekent dat u een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid hebt.

  • Signalering van kindermishandeling/huiselijk geweld als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen de GGZ werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met volwassenen, kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

  • Het communiceren over/bij vermoedens van kindermishandeling:

Bij uw beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met cliënten/ouders bespreekbaar te maken. Dit houdt in dat u uw vermoedens en signalen bespreekt met het interne (zorg)team binnen uw organisatie, dat u overlegt met (één of meer) deskundige collega's en/of dat u collegiaal advies vraagt bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Na overleg met uw collega's/team kan besloten worden dat u zelf (of iemand anders of samen) het gesprek aangaat met de cliënt en iemand van de jeugdafdeling met de eventuele kinderen, waarbij u uw zorgen bespreekbaar maakt. Onder de knop gespreksvoering vindt u meer informatie en handvatten voor het voeren van een gesprek.

Kijk links in dit scherm en klik op de rode buttons voor de te volgen stappen.