Voor alle beroepsgroepen heeft het ministerie van VWS een Privacytool gegevensuitwisseling gemaakt: "Samenwerken in de Jeugdketen".

Wat u moet doen:

  • Voor het opvragen van informatie over het gezin bij de huisarts, de prenatale zorg, de kinderopvang, andere scholen, bij de Buurt-of wijkteams, Jeugdadviesteams (JAT) of bij het Zorgbreedteoverleg heeft u toestemming nodig van de ouders. Als het kind ouder is dan 12 jaar heeft u bovendien ook toestemming nodig van het kind.
  • Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is kan besloten worden dat met anderen overlegd moet worden ook zonder de toestemming van betrokkenen. Daarbij geldt dat de overwegingen waarom dit gebeurt zorgvuldig moeten worden beschreven in het dossier van kind en of gezin.En ook hier geldt dat alleen datgene wordt besproken dat nodig is om hulpverlening op gang te brengen. 
  • Voor het opvragen van informatie over volwassenen hebt u de toestemming van die volwassene nodig. Tenzij de veiligheid van een persoon in het geding is. Dan kan worden besloten dat er overlegd wordt zonder toestemming van betrokkene en gelden dezelfde voorwaarden: zorgvuldig de afweging maken en opschrijven, alleen datgene bespreken dat nodig is om hulpverlening op gang te brengen.
  • U kunt bij twijfel ook altijd een advies aan Veilig Thuis vragen. 0800 2000

Aandachtspunten bij toestemming ouders:

  • Het heeft altijd de voorkeur om zoveel mogelijk openheid te bieden naar de ouders/cliënten. Indien u inschat dat het geen direct gevaar oplevert voor het kind of voor uzelf, vraag dan altijd toestemming aan de ouders of partner voordat u overleg heeft over het kind (gezin) met andere professionals. Bespreek met hen dat u zorgen heeft over hun kind/familielid en dat u het nodig vindt om uw zorgen te bespreken met bijvoorbeeld de huisarts/jeugdarts / de jeugdverpleegkundige, het buurt of wijkteam ,voor het COA het GCA,  het schoolmaatschappelijk werk,  of een collega van de Jeugdafdeling als u met volwassenen werkt.
  • Bij het vragen om toestemming van de ouders/kind kan het makkelijk zijn gebruik te maken van de zin: "Ik ga er vanuit dat u er geen bezwaar tegen hebt dat ik de zorgen over uw kind bespreek met …"Of:"binnen mijn organisatie is afgesproken dat we zorgen over kinderen bespreken met...."
  • Toestemming kan mondeling en/of schriftelijk gegeven worden.

zie ook: handreiking meldcode kindermishandeling in de psychiatrie