U bent:

activiteitenbegeleider / agogisch werkende/ rehab coach/ arbeidshulpverlener / trajectbegeleider / (ambulant) psychiatrisch hulpverlener / bewegingstherapeut / creatief therapeut / sociotherapeut / psychomotorisch therapeut / ergotherapeut / fysiotherapeut / maatschappelijk werker / sociaal pedagogisch hulpverlener / (basis) psycholoog / pedagoog / persoonlijk begeleider bemoeizorg / diëtist / logopedist / verpleegkundige / woonbegeleider :

Wat u moet doen: 

  • U kunt tijdens uw contacten met uw cliënt  signalen van vermoedens van kindermishandeling, of huiselijk geweld opmerken. Maak gebruik van de signalenlijst en leg uw observaties vast. Omschrijf zo feitelijk mogelijk welke signalen u zijn opgevallen, en om welke specifieke situaties het gaat waar u zorgen over heeft. Als er sprake is van letsel, vermeld dan de plaats en het soort letsel. 
  • Gebruik bij cliënten met een psychiatrische stoornis de SIK lijst en neem contact op met de afdeling Jeugd of Preventie afdeling om de kindproblematiek te bespreken
  • Het kan óók zo zijn dat u niet zelf signaleert, maar dat er signalen van vermoedens van kindermishandeling bij u binnenkomen via bijvoorbeeld de school, de huisarts of ouders/kinderen zelf. Overleg dan direct met de afdeling Preventie of Jeugd van uw GGZ instelling
  • Aarzel niet en bespreek uw signalen/zorgen altijd met de aandachtsfunctionaris, teampsychiater of teammanager.
  • Deze zijn verantwoordelijk voor het bijeenroepen van het interne team- of stafoverleg voor het coördineren van de te zetten stappen.
  • U bent aanwezig bij de bespreking van uw signalen/vermoedens in het teamoverleg. (Zie ook stap 2: collegiale consultatie) 
  • Zorg ervoor dat datgene wat er tijdens het interne teamoverleg afgesproken is nauwkeurig wordt vastgelegd in het dossier van het kind (EPD).
  • Overweeg altijd om  contact op te nemen met het AMK of SHG voor (telefonisch) advies of consult. Een adviesgesprek bij het AMK kan zonder de naam van het betreffende kind te noemen. U hoeft daar geen toestemming voor te hebben van kind, ouders of andere betrokkenen.
  • LET OP: Als een kind of partner in acuut gevaar is, dan overlegt u direct met de aandachtsfunctionaris /psychiater / teammanager en belt de Politie. Overleg met AMK/SHG indien mogelijk!

De stappen na de signalering lopen via de protocollijn van de psychiater (K&J) / teammanager.

Aandachtspunten bij stap 1 Signaleren :

  •  ouders die zélf ook psych(iatr)ische problemen hebben. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de opvoedingssituatie.