Wanneer er geen hulp op vrijwillige basis kan worden gegeven, en er zijn vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld dan gelden de volgende afspraken:

 

  • Als de veiligheid van een kind in geding is:  SAVE bellen, die coördineert en ondersteunt hulptraject. Wijkteam is betrokken

  • Bij acuut gevaar voor kind buiten kantooruren: Veilig Thuis

  • Als het in een gedwongen kader is: SAVE heeft regie en Wijkteam is betrokken.

  • Is de veiligheid van een volwassene in gevaar?: altijd melden bij Veilig Thuis

 

 Als hulp toch in vrijwillig kader plaatsvindt: Wijkteam heeft regie en SAVE is betrokken.

Voor het slagen van verwijzing naar hulp is een zogenaamde open melding, waarbij de ouders op de hoogte zijn van wie er bij Save of Veilig Thuis gemeld heeft en wat er verteld is, van groot belang. Wanneer ouders onzeker zijn over wie hen bij Veilig Thuis of SAVE heeft gemeld, is er weinig ruimte om hulpverlening te accepteren. De boosheid en het zoeken naar de melder overheerst in dat geval.


Mochten de ouders en kind in de tussentijd verhuisd zijn of het kind naar een andere school overgeplaatst, dan is het de verantwoordelijkheid van het Wijkteam om zorg te dragen voor een goede overdracht naar Veilig Thuis in de betreffende gemeente, inclusief de signalen over de zorgelijke situatie waar het kind, het gezin of de cliënt zich in bevindt.