Wat van u verwacht wordt: 

  • Na overleg tussen de IB/zorgcoördinator met de betreffende leerkracht, of na overleg met collega's in het interne zorgteam, kan besloten worden dat er eerst een gesprek plaatsvindt met het betreffende kind en/of de ouders van het kind.
  • In sommige situaties is het wenselijk dat de leerkracht dit gesprek met het kind aangaat. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de IB-er, de schoolmaatschappelijk werker of de schoolarts/verpleegkundige wordt gevoerd. Of u voert het gesprek samen met één van de genoemde medewerkers.
  • Ook kan het zo zijn dat u besluit om (samen met de leerkracht) direct met de ouders in gesprek te gaan over de signalen/zorgen die u met uw collega's in het zorgteam hebt besproken. Het kan ook wenselijk zijn om dit oudergesprek samen de schoolmaatschappelijk werker of de schoolarts te voeren.
  • U zorgt ervoor dat u als IB-er / zorgcoördinator een goede terugkoppeling geeft aan de leerkracht (en eventueel andere betrokkenen) nadat u met het kind of de ouders hebt gesproken.
  • U zorgt ervoor dat een verslag van het gesprek en de afspraken die zijn gemaakt (met kind / ouders) goed vastgelegd worden in het leerlingdossier. 
  • Van belang is dat u van tevoren (samen met uw collega's) voor u zelf vastlegt wat het doel is van het gesprek met het kind of de ouder(s). Stel gezamenlijk vast op basis van welke (concrete) zorgen en signalen u het gesprek voert en welke insteek u kiest.

 

Voor tips en adviezen over hoe u het gesprek met kind / ouders kunt aangaan: zie hieronder.

 

Gespreksvoering - speciaal onderwijs
gespreksvoering met ouders
gesprek met allochtone ouders
gescheiden ouders
kinderen
jongeren