IB-er, zorgcoördinator, behandelcoördinator, shoolpsycholoog, contactvertrouwenspersoon, gedragswetenschapper, arts, GZ-psycholoog, orthopedagoog, aandachtsfunctionaris kindermishandeling, (school) maatschappelijk werker, teamleider, locatiemanager, directeur, directielid, schoolbestuurder.

Dat betekent dat u een signalerings-, bespreek- en handelings-verantwoordelijkheid hebt.

  • Signalering van kindermishandeling als grondhouding:

De stappen van het handelingsprotocol gaan in op het proces vanaf het moment dat er signalen zijn.  Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van alle beroepskrachten die binnen het Speciaal Onderwijs werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met kinderen en jongeren wordt verondersteld. De stappen in het handelingsprotocol wijzen u de weg als u meent dat er signalen zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.

  • Het communiceren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling:

Bij uw beroepsprofiel hoort - naast signalering - ook de verantwoordelijkheid om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld met ouders en kinderen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u hulpverlening in gang zet (of laat zetten) en waar nodig bescherming. Ook maakt u met beroepskrachten binnen en buiten de organisatie afspraken over de onderlinge taakverdeling. 
Als IB-er of zorgcoördinator bent u verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne teamoverleg. Als lid van de directie of het bestuur bent u verantwoordelijk voor het beleid, de (interne) organisatie en het creëren van de benodigde randvoorwaarden.

Klik op de buttons voor de te volgen stappen. De links eronder geven extra informatie.