Wat van u verwacht wordt: 

  • Als IB-er of zorgcoördinator bent u het eerste aanspreekpunt binnen de school voor alle medewerkers die zich zorgen maken om een kind of die een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. U zorgt ervoor dat er een veilige sfeer is waarbinnen collega's u kunnen consulteren bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  • U neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en u bent zich bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid of ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een medewerker / collega die bij u aanklopt.
  • De vraag die centraal staat in uw overleg met collega(’s) is: “is er hier sprake van een ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling of is er mogelijk een ander probleem of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt u en uw collega's om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening. Bij twijfels over signalen of over te zetten stappen aarzelt u niet om Veilig Thuis te bellen voor collegiaal advies.
  • Medewerkers in het Speciaal Onderwijs kunnen te maken krijgen met normvervaging. Houd uzelf scherp door bij twijfel over uw eigen inschattingsvermogen en interpretatie (normering) van signalen altijd te overleggen met een ter zake kundige collega. Wees ook alert op normvervaging binnen het interne zorgteam: zorg dat dit een punt van aandacht en onderling gesprek blijft.
  • De IB-er / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het interne zorgteam. Tijdens een bijeenkomst van dit team worden de zorgen / vermoedens ingebracht om vervolgens gezamenlijk een stappenplan vast te stellen en taken te verdelen.
  • U bent er verantwoordelijk voor dat dat de afspraken uit het stappenplan worden nagekomen en dat er daadwerkelijk actie ondernomen wordt.
  • U kunt ten alle tijdeVeilig Thuis bellen om advies te vragen. Daarbij hoeven namen van kind en of ouders niet genoemd te worden. 
  • LET OP: Als een kind in acuut gevaar is, dan meldt u direct bij Veilig Thuis!

Aandachtspunten bij stap 2 Collegiale Consultatie:

  • In dit protocol is de IB-er de centrale persoon wat betreft vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. De IB-er is verantwoordelijk voor het uitzoeken van vermoedens van kindermishandeling, het in gang (laten) zetten van hulp en waar nodig bescherming.