Als een IB-er of zorgcoördinator signalen te horen krijgt of zelf opvangt van kindermishandeling of verwaarlozing, wordt van hem/haar het volgende verwacht:

 • Hij/Zij nodigt de leerkracht van het kind, de schoolmaatschappelijkwerker en indien nodig nog andere leden van het interne zorgteam uit. De zorgen worden besproken in dit team.
 • Het zorgteam stelt een plan op en beantwoordt de volgende vragen:
 • Is het kind veilig? zo nee, direct advies vragen aan Veilig Thuis.
 • Wordt de jeugdarts/schoolarts (JGZ) om advies gevraagd? JGZ heeft een eigen protocol en kan ten alle tijde om advies gevraagd worden.
 • Wie gaat met het kind en/of met de ouders in gesprek?
 • De schoolmaatschappelijk werker is verantwoordelijk om indien mogelijk hulp op gang te brengen. Liefst laagdrempelig en dicht bij het gezin. Daartoe kan overleg gevoerd worden met het interne zorgoverleg van de wijkwelzijnsorganisatie.
 • Wordt BJZ om advies gevraagd? De mogelijkheid van een zorgmelding bij BJZ wordt besproken.
 • Wordt AMK om advies gevraagd?
 • Kan of moet het JAT / Zorgbreedte Overleg ingeschakeld worden?
 • Moet er een melding bij Veilig Thuis worden gedaan?
 • Wordt er melding gemaakt in de Verwijsindex
 • De directie wordt door de IB-er / zorgcoördinator op de hoogte gebracht van het feit dat het interne zorgteam bij elkaar komt om een vermoeden van kindermishandeling te bespreken.
 • Na afloop wordt nagevraagd of het gezin op de juiste plek is aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is.
 • Er wordt een goede terugkoppeling gedaan naar degene die als eerste de zorgen gemeld heeft.
 • Alle stappen die gezet worden zijn goed vastgelegd in het leerlingdossier.

 


Rol School Maatschappelijk Werk (SMW)

De rol van het SMW wordt in onderstaande punten kernachtig samengevat in de gevallen waarin het SMW een vooraanstaande rol krijgt toebedeeld door het interne zorgteam.

Er kunnen allerlei redenen zijn die pleiten voor een eerste verkenning van de situatie door de IB-er / zorgcoördinator, waarna alsnog besloten kan worden het SMW aan het werk te zetten.

 1. SMW gaat in zijn organisatie na wie het gezin kent en of er sprake is- of was van hulpverlening.
 2. In het SYSM team van de school wordt besproken hoe contact met het gezin wordt opgenomen en hoe de rollen daarbij eventueel worden verdeeld. De bijdrage van het SMW kan bestaan uit:
  • inventarisatie situatie: problemen, vragen, behoeften, risico’s en mogelijkheden die meer veiligheid opleveren;
  • met gezin bespreken van een mogelijke aanpak;
  • advies aan de school en eventuele ondersteuning geven;
  • afhankelijk van gemaakte afspraken over aanpak en route, start het SMW een hulpverleningstraject en/of leidt toe naar hulp van derden.
 3. Het SMW meldt aan de IB-er periodiek de voortgang in het traject en checkt het functioneren van de eventueel gemaakte samenwerkingsafspraken met de school.
 4. De IB-er kan al dan niet op verzoek van de SMW-er initiatief nemen het zorgteam opnieuw bijeen te roepen.
 5. Gedurende het traject kan de situatie voor betrokkenen bij de casus (alsnog) aanleiding geven een melding bij Veilig Thuis te overwegen.
 6. Redenen al dan niet (nu) te melden worden besproken in het zorgteam. School en SMW-er behouden elk daarbij hun eigen (uiteindelijke) verantwoordelijkheid al dan niet te melden.
 7. Indien zowel school als SMW-er van mening zijn dat een melding gedaan moet worden, wordt afgesproken wie dat doet.
 8. Als de school zich tegen een melding bij Veilig Thuis verzet terwijl de SMW-er dit noodzakelijk vindt, dan treedt de volgende procedure in werking.:
  • De SMW-er consulteert zijn/haar leidinggevende;
  • De leidinggevende van de SMW-er overlegt met de directeur van de school;
  • De leidinggevende van de SMW-er besluit definitief of een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan;
  • Bij een positief besluit stelt de leidinggevende de schooldirecteur daarvan op de hoogte.

Het SMW registreert in cliëntenregistratie. De IB-er / zorgcoördinator legt vast in leerlingdossier, met in acht neming van de op dit punt geldende richtlijnen en bepalingen.