Niets doen is geen optie

Je bent:

WMO Indicatie adviseur, WMO Consulent, Klantmanager, Sociaal rechercheur, Trajectmanager, Wijkmanager, Zwembadpersoneel. 

Dan heb je een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid.

Je kunt tijdens je contact met cliënten, ouders of met kinderen signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken.

  • Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg deze vast.
  • Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
  • Je overlegt na signalering met de aandachtsfunctionaris binnen jouw organisatie over de te voeren strategie en stappenplan. 

In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn dat je zelf een gesprek met de cliëntouders of met het betreffende kind voert. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door de aandachtsfunctionaris wordt gevoerd of door een andere  collega. Overleg met elkaar wie het beste het gesprek kan voeren.

De stappen na de signalering en eventueel gesprek lopen via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris.

Je gaat zelf na of je tijdig terugkoppeling ontvangt van de aandachtsfunctionaris