Blijf alert op het welzijn van het kind

Het op gang brengen van hulp in het gezin is de aanzet tot het verhelpen van de problemen. Het kost enige tijd voordat die hulp vruchten afwerpt.

De verantwoordelijkheid van het kindercentrum/bso/gastouders in het kader van nazorg is:

  • Het bieden van een veilige plek aan het kind.
  • De begeleiding en het observeren van het kind.
  • De bereidheid tot het geven van informatie aan Veilig Thuis over het functioneren van het kind in de groep en het contact met de verzorger(s).
  • Het meedenken in overlegsituaties ten behoeve van hulpverlening aan het kind en de verzorger(s).

Zoek zonodig opnieuw contact met Veilig Thuis

Als het kind is gemeld bij Veilig Thuis en er nieuwe signalen zijn, is het van belang deze door te geven aan Veilig Thuis. Veilig Thuis kan zonodig contact opnemen met het gezin of met de betrokken hulpverleningsinstellingen.

Wanneer het kind, zonder duidelijke opgaaf van redenen wegblijft van het kindercentrum, BSO of gastoudergezin is het belangrijk om dit door te geven aan Veilig Thuis.