Overleg met deskundige collega of aandachtsfunctionaris 

Je moet altijd intern overleggen met de aandachtsfunctionaris of deskundige collega. Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij CJG, ZAT of Veilig Thuis

  • Signalen van anderen komen bij jou terecht als leidinggevende of je merkt zelf signalen op. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor het vervolg. De signalen kunnen komen via de leidster, stagiaires, andere ouders of kinderen zelf.
  • Je moet altijd intern overleggen met de aandachtsfunctionaris of deskundige collega als die in jouw instelling aanwezig is. 
  • De vraag aan de collega(’s) is: “is er hier sprake van een onderbuikgevoel (ernstig opvoedingsprobleem of kindermishandeling) of misschien wel helemaal geen probleem?”. Het gesprek dwingt de medewerker om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen een voorlopig plan op te stellen.
  • Vraag daarnaast, als het nodig is, advies bij Veilig Thuis, overleg met CJG of ZAT
  • Als leidinggevende neem je een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met een collega of de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
  • Gebruik het formulier dat binnen jouw organisatie gebruikt wordt, bijvoorbeeld het dossier welbevinden. Is er geen formulier aanwezig, gebruik dan het formulier intern overleg bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld.

Als er na advies meteen een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis, dan moet overwogen worden of het kind bij de Verwijsindex wordt aangemeld.

 

Beroepsgeheim en toestemming

  • Je kunt ook informatie vragen aan externe collega's. Denk daarbij aan het beroepsgeheim en toestemming van ouders.
  • Toestemming van  ouder(s) en/of kind voor het verstrekken van gegevens is nodig bij extern overleg. www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl geeft duidelijkheid over de regels.
  • Het vragen van advies gebeurt op basis van anonieme cliëntgegevens, daarom is er geen sprake van een eventuele doorbreking van het beroepsgeheim. Zie Veilig Thuis.

Vastleggen in dossier

De uitkomst van het overleg met de collega wordt in het dossier beschreven.Zie ook dossiervorming.

Indien er nu al een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan, moet overwogen worden of er ook een melding bij de Verwijsindex moet worden gedaan.

Niets doen is geen optie