Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Medewerkers gemeente

Stap 5: Hulp organiseren of melden

 

Stap 5 van de meldcode bestaat uit het doorlopen van 5 belangrijke afwegingen: 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier.

Ja: Ga verder met afweging 2.

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?

Nee: Ga verder met afweging 3

Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?

Nee: Melden bij Veilig Thuis

Ja: Ga verder met afweging 4.

4. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?

Nee: Melden bij Veilig Thuis

Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

5. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.

Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

 

In dit plaatje staan bovengenoemde afwegingen en bijbehorende beslissingen schematisch weergegeven.

 

Wanneer MOET je in ieder geval melden bij Veilig Thuis?

Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:

1. In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

2. In alle ANDERE gevallen waarin je meent dat je als professional, gelet op je competenties, je verantwoordelijkheden en je professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.

3. Wanneer je als professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

 

Wanneer je zelf hulp biedt en/of organiseert:

  • Bied of organiseer de hulp die nodig is
  • De verantwoordelijkheid voor kind/gezin blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen; je volgt dus wat er met een gezin gebeurt.
  • Volg de effecten van de geboden hulp
  • Doe alsnog een melding bij Veilig Thuis wanneer sprake blijkt van nieuwe/blijvende signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Belangrijk: bij situaties van acute en structurele onveiligheid in verband met huiselijk geweld en/of kindermishandeling moet áltijd worden gemeld bij Veilig Thuis, ook wanneer je mogelijkheden ziet tot het zelf bieden of organiseren van hulp.

 

Wanneer je een melding doet bij Veilig Thuis:

  • Overleg met Veilig Thuis over de melding, ook bij twijfel. Bereid het gesprek met cliënt, ouder(s) en/of kind goed voor
  • Bespreek melding eerst met cliënt, ouder(s) en/of kind. Leg uit wat Veilig Thuis is en doet
  • Meld daarna vermoedens bij Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis kan dit telefonisch of schriftelijk met een meldingsformulier
  • Sluit aan bij feiten/gebeurtenissen en onderscheid eigen informatie en informatie van derden
  • Maak afspraken met Veilig Thuis over je eigen inzet/betrokkenheid na de melding
  • Meld in de verwijsindex risicojongeren

 

Terugkoppeling

Na een melding bij Veilig Thuis hoort men terug te koppelen aan de melder wat er met de melding gebeurd is. Mocht dit terugkoppelen te lang duren, dan bel jij zelf naar Veilig Thuis om actief te informeren naar de stand van zaken betreffende de melding en de eventuele hulpverlening die op gang gebracht is.

 

Verhuisd?

Mochten de ouders en kind of de cliënt in de tussentijd verhuisd zijn en de zorgen (zorgelijke signalen) zijn er nog altijd, dan meld je (opnieuw) bij Veilig Thuis.

 

Please publish modules in offcanvas position.