Dit is het online handelingsprotocol voor het Lokaal Sociaal Team. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskaders.

 In stap 5 staan de afwegingen om tot een besluit te komen: zelf hulp bieden, melden bij Veilig Thuis en overleggen met Veilig Thuis over de benodigde hulp.

Hier vindt u een infographic over de 5 stappen, inclusief afwegingskader in stap 5. (bron: Augeo)

 

Deze wet vertaalt zich in één kernachtige boodschap voor alle professionals:

Niets doen is geen optie!

Kom in actie bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

 

Dit protocol is verdeeld aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 

In de linkerkolom staan de medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid.

In de rechterkolom staan de medewerkers met een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

 

 

 

 


Deze site omvat ook informatie over specifieke onderwerpen. Deze staan onder het tabblad 'informatie' hierboven.

Voorlichting op maat door Samen Veilig Midden Nederland:

Als er zorgen zijn over kinderen of jongeren kunt u tegen vragen aanlopen: bij wie moet ik zijn? Wat doet Samen Veilig? Wat doet Veilig Thuis? Wat mag je van een medewerker SAVE verwachten? Wat doet Veilig Thuis als ik bel over een kind? Wat gebeurt er als ik een zorgmelding heb gedaan? Wanneer wordt een situatie beschouwd als spoed of crisis?

Samen Veilig Midden Nederland verzorgt (kosteloos) voorlichtingsbijeenkomsten voor uw team waarin uitgebreid wordt stil gestaan bij bovenstaande vragen. Klik hier voor meer informatie. 

Meer info over de rol van het wijkteam bij de aanpak van kindermishandeling & huiselijk geweld:

Klik hier voor een handige website met veel informatie over het wijkteam en de veiligheid van kinderen/gezinnen.

Op de site Wijkteams werken met jeugd staan handige tools voor het werken met ouders en kinderen.

Specifieke informatie over de rol van het wijkteam bij het realiseren van veiligheid voor kinderen thuis en op school treft u hier.

Ouderenmishandeling: concrete handvaten voor signalering

Met de werkwijze 'Ouderen Veilig Thuis' krijgt u concrete handvaten om mishandeling en/of misbruik van ouderen te kunnen signaleren. Klik hier voor meer informatie.

Beroepsregistratie en professionele standaarden

Per 1 januari 2018 is beroepsregistratie voor professionals die zich bezighouden met de toeleiding naar jeugdhulp verplicht.
Hiermee laten professionals zien dat zij aan bepaalde eisen voldoen en dat zij hun vak bijhouden. Ook verbinden professionals zich zo aan beroepscodes en vakinhoudelijke richtlijnen.
Lees meer over de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Vakinhoudelijke standaard voor professionals: richtlijn kindermishandeling

De richtlijn kindermishandeling is onderdeel van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.
Het is de vakinhoudelijke standaard voor psychologen, pedagogen en anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding en geeft aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.
Naast de richtlijn is ook een informatieblad voor ouders en een set werkkaarten beschikbaar.
De richtlijn kindermishandeling is hier te raadplegen en te downloaden.

Gratis abonnement op tijdschrift over veilig opgroeien en aanpak kindermishandeling:

Wilt u uw kennis over de aanpak van kindermishandeling & huiselijk geweld up to date houden?
Neem dan een gratis abonnement op Augeo Magazine, hét online tijdschrift over veilig opgroeien.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Training en opleiding 

E-learning over 'Werken met de meldcode' van Augeo Academy:

Scholingsaanbod Jeugdzorg