Dit is het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld op maat gemaakt voor basisscholen.

Het online protocol :

  • is gebaseerd op de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief het afwegingskader voor het onderwijs.
  • bestaat uit een vijfstappenplan vanaf het eerste vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld tot aan het moment dat er beslist moet worden of er een melding moet worden gedaan. Zie infographic
  • is opgedeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers binnen de school. 

In kolom 1 staan de medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid.

In kolom 2 staan de medewerkers met een signalering- en bespreekverantwoordelijkheid.

In kolom 3 staan de medewerkers met een signalering-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

        Kolom 1                                         Kolom 2                           Kolom 3

 

 

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Laatste update juli 2017.

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

Lees er meer over in deze Algemene maatregel van Bestuur.

E-learning Augeo:

scholingsoverzicht primair onderwijs